0

Решения от полиетилен за Вашия бизнес

Bulplast-M

Решения от полиетилен за Вашия бизнес

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН НА ФИРМА „БУЛПЛАСТ-М“ ЕООД – ОПАКОВКИ ОТ ПОЛИЕТИЛЕН

I. Предмет

Настоящият документ представя общите условия или условията на ползване на www.bulplast-m.bg, които уреждат правилата за използване, включително сключването на договор за покупко-продажба с настоящия електронен магазин.

 

II. Данни за продавача

Фирма "БУЛПЛАСТ-М" ЕООД, адрес гр. Враца, Промишлена зона Запад, Идентификационен номер по ДДС BG831729985, тел. 0888527317, 0886601372, office@bulplast-m.bg, vraca@bulplast-m.bg

 

 Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15

Тел.: 02/940 20 46

Факс: 02/940 36 40

E-mail: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg

Уеб сайт:www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6

Тел.: 02/980 25 24

Факс: 02/988 42 18

Гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

 

III. ОБЩИ УСЛОВИЯ И ДЕФИНИЦИИ

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между фирма „БУЛПЛАСТ-М“ ЕООД, за краткост наречена "Търговец", от една страна, и клиентите от онлайн магазина,  наричани за краткост Клиенти, от друга.

1. При маркиране на полето "Съгласен съм с Общите условия", Вие потвърждавате, че сте запознати и приемате Общите условия.

2. Потвърждаването на Общите условия представлява приемане на всички условия и е необходимо и задължително условие за поръчка и закупуване на Стоки от електронния магазин.

3. За целите на настоящите Общи условия, долупосочените понятия следва да се разбират както следва:

3.1. Сайт – домейна www.bulplast-m.bg и неговите поддомейни.

Сайтът има функциите на електронен магазин за продажба на Стоки, произведени от фирма Булпласт-М ЕООД. Електронният магазин предоставя на Клиентите информация за Стоките и възможност за тяхното закупуване чрез поръчка и заплащане на посочената продажна цена и разноски, при спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия, на действащото българско и европейско законодателство, на всички общоприети в страната търговски практики, както и на допълнително посочените съответни изисквания за конкретните продукти.

3.2.  Клиент – всяко пълнолетно физическо или юридическо лице или друг правен субект, който използва сайта на Онлайн магазина по какъвто и да е начин, включително, но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др. За лицата, които желаят да закупят стоки чрез юридическо лице, важат Общите условия за юридически лица.

3.3. Акаунт – раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчката и който съдържа информация относно Клиента и историята на поръчките му в Сайта.

3.4.Общи условия - настоящите Общи условия, включват условия за ползване на Сайта, правила за регистрация, поръчка, доставка на Стоки, както и всяка друга информация, която се намира на Сайта. Настоящите Общи условия представляват договор между Търговеца и Клиента за покупко-продажбата на Стоки от Сайта на територията на България, с който Клиентът се задължава да заплати поръчаните Стоки и свързаните с тях услуги. Общите условия уреждат правата и задълженията на ползвателите и посетителите на Сайта. Страни по договора са Търговецът, от една страна и Клиентът, от друга. С поръчката и закупуването на стоки Клиентът заявява, че е запознат и приема настоящите Общи условия.

3.5. Стоки и Услуги – артикули, публикувани на Сайта и предлагани за продажба от Търговеца. Предоставяни услуги – изрично описани на Сайта услуги, свързани с продажбата на Стоки.

3.6. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача през Сайта намерението си за закупуване на Стоки и Услуги.

3.7. Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.

3.8. Договор – представлява сключен от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.

3.9. Бюлетин (Newsletter) - средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача Стоки, Услуги и промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща, без то да ангажира или обуславя отговорността на Продавача относно съдържащата се в него информация.

3.10. Съдържание - цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на уред, имащ връзка с Интернет:
•   съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или други достъпни комуникационни средства;

•   информация, предоставена по всякакви начини от страна на служител/сътрудник на Продавача, на Купувача чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;

•   информацията, свързана със Стоките и/или Услугите и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;

•   информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма патньорски договори;

•   данни относно Продавача или други данни, отнасящи се до него.

4. Достъпът до Сайта е свободен, необходима е регистрация и създаване на профил на клиента. Регистрация се прави при първа поръчка от Клиента. За регистрацията Клиентът трябва да избере потребителско име и парола, да посочи адрес за доставка, e-mail, телефон(и) за връзка, данни за фактура, ако желае такава, които ще бъдат запаметени в системата на Търговеца. С извършване на регистрацията се счита, че Клиентът е приел настоящите Общи условия, декларира и гарантира, че е пълнолетно физическо лице и използва своята действителна самоличност и данни при регистрацията.

5. Всяко лице, извършващо регистрация, носи отговорност за невярно попълване на данни и информация в Сайта. Търговецът не носи отговорност, ако Клиентът е попълнил неверни данни при регистрацията.

6. Търговецът има право да откаже изпълнение на поръчка при съмнение или за невярно попълнени данни. Клиентът се задължава да уведоми Търговеца при промяна в предоставените данни, в противен случай Търговецът не носи отговорност за изпращане на поръчани Стоки на друг адрес и издаване на документи с неверни данни.

7. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен и поръчката се счита за приета от Търговеца от момента на потвърждаването на поръчката от страна на Търговеца. Клиентът дава съгласието си за сключването на договор от разстояние, както и за авансови и предварителни плащания за доставката на продуктите.

8. Търговецът потвърждава поръчката чрез изпращане на имейл, след като Клиентът е направил поръчката. Ако Търговецът не изпрати такъв имейл, поръчката не се счита за приета от Търговеца и той не се счита за обвързан с поръчка и няма задължение за доставка на поръчаните Стоки.

9. Ако не е получено потвърждение на поръчката на посочения от Клиента мейл, той може да се свърже с фирмата на телефон 0886601372 или писмено на мeйл: office@bulplast-m.bg за потвърждение. В  случай на грешно въведен имейл адрес, поръчката не може да бъде потвърдена и не се счита за приета.

10. При липса на наличност от дадена стока или поради други причини Търговецът си запазва правото да откаже поръчката или част от Стоките от поръчката, без да дължи обезщетение на Клиента.

11. Търговецът уведомява Клиента за отказа или невъзможността да достави поръчаните Стоки на посочения телефон за контакт.

12. Клиентът предоставя данни за адрес на доставката и начин за плащане на цената, преди да потвърди поръчката.

13. След натискане на бутона за потвърждаване на поръчката се счита, че Клиентът е направил поръчка за закупуване на избрани продукти и се задължава да заплати цената им, както и цената на доставката.

14. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Търговеца да се свърже с него, ако се налага това.

15. Търговецът не носи отговорност за неправилно или невярно попълнени данни – грешен адрес или данни за контакт, а поръчката се счита за невалидна и за Търговеца не възниква задължение за нейното изпълнение.

16. Клиентът носи отговорност за попълнените от него данни в Сайта. В случай, че се установи, че лице са попълнени и предоставени данни на трето лице без неговото съгласие, това лице носи солидарна отговорност с третото лице поръчаните Стоки.

17. Изображенията в електронния магазин целят да представят типа на предлаганата стока, а не да я представят. Продуктите имат информативен и насочващ характер, доставените продукти могат да се различават от изображенията.

18. Всички Стоки се продават и доставят до изчерпване на количествата. Търговецът не гарантира наличността на поръчаните Стоки, независимо, че продуктът е обявен в онлайн магазина. При невъзможност за доставка поради липса на наличност на заявената за закупуване Стока, Търговеца може да се свърже с Клиента и да му предостави информация относно възможностите за замяната на поръчаните Стоки.

19. Търговецът има право да откаже да приеме поръчка, ако предоставената информация е непълна и невярна.

20. Търговецът може да не достави част от поръчката по обективни причини, включително и поради изчерпване на складовата наличност. Търговецът изпраща уведомление на имейла или информира Клиента по телефона за отказа или невъзможността да достави всички или част от Стоките, ако последният е предоставил валиден имейл адрес и телефонен номер.

21. Цените на предлаганите стоки са тези, към момента на извършване на поръчка. Цените на стоките са в български лева и са крайни цени с включени всички данъци и такси, включително данък върху добавената стойност.

22. С поръчката на Стоките, Клиентът се задължава да заплати цената им и цената на доставката, отделно от цената на Стоките. Крайната дължима сума представлява сбор от цената на всички отделни Стоки, които Клиентът е поръчал плюс цената за доставка.

23. Търговецът има право да променя без предизвестие цените на предлаганите на Сайта Стоки, без те да засягат вече потвърдени поръчки.

24. Клиентът е длъжен да предостави информация за счетоводно отчитане на продажбата и издаването на фактура в съответствие с действащото българско законодателство, ако Клиентът поиска това. Ако Клиентът е заявил, че желае да получи фактура, Търговецът издава такава за всяко плащане по поръчката, фактурата включва цената на Стоките с вкл. ДДС. Ако Клиентът е заявил, че желае да получи фактура, Търговецът я изпраща на посочения от Клиента мейл.

25. Клиентът може да заплати цената на поръчаните стоки като използва една от следните възможности: epaналожен платеж, с карта или чрез банков превод.

25.1. Най-разпространеният начин е с наложен платеж - услуга, при която стойността на покупката, дължима към Онлайн магазин БУЛПЛАСТ-М за изделия от полиетилен, се събира от куриер от името на БУЛПЛАСТ-М. Преди пратката да бъде предадена на получателя или негов представител, получателят или неговият представител трябва да заплатят сумата на поръчката на куриера, като имат право да отворят, разгледат и премерят поръчания артикул, преди той да бъде заплатен.

25.2. Заплащане чрез ePay (българска система за онлайн разплащане). Възможност за плащане по електронен път чрез дебитна карта (Maestro, Visa, Mastercard)

25.3. При Заплащане с банков превод, Клиентът е задължен за заплати в срок до 3 /три/ работни дни след направена поръчка Стоките. Търговецът издава фактура в срок 3 /три/ работни дни от получаване на плащането по своята банкова сметка. При заплащане по банков път, доставката на стоките се извършва в срок от 5 /пет/ работни дни само след получено предварително плащане на цялата сума.

26. Банковите сметки на Търговеца, по които следва да бъдат заплатени Стоките, са посочени в страницата за потвърждение на сайта, в имейла за потвърждение на поръчката.

27. Плащанията се извършват в български лева. Клиентът се задължава да извърши всички необходими действия и да заплати необходимите съпътстващи такси, така че Търговецът да получи пълния размер на цената на поръчаните Стоки.

28. Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриерска услуга от трето лице, избрано от Търговеца до адреси на територията на Република България до първата входна врата на сградата, посочена като адрес за получаване. Разходите за доставка се заплащат от Клиента, заедно с цената на стоките.

29. Доставката се извършва в срок от 5 работни дни, след като Търговецът е изпратил на Клиента имейл с потвърждение на изпълнението на поръчката и постъпило плащане по банка.

30. При извънредни и непредвидени обстоятелства /тежки метеорологични условия, невъзможност на куриер да извърши доставката навреме/ Търговецът си запазва правото да удължава срока за доставка, като информира за това Клиента.

31. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес, Търговецът не носи отговорност за закъснението.

32. Доставката се извършва от куриер и при ненавременна доставка Търговецът не дължи обезщетение на Клиента, не носи отговорност за унищожаване или повреда на стоката или опаковката при доставката. Всички претенции на Клиента във връзка с дефекти и повреди следва да се отправят към куриера.

33. Търговецът не носи отговорност при неспазване на сроковете за доставка от страна на куриера, ако получателят на доставката не е бил открит на адреса или е доставена от куриера на грешен адрес. При забавена доставката от страна на куриера, Търговецът не дължи неустойка на Клиента.

34. Клиентът е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно за установени несъответствия, липси или повреди. Ако Клиентът не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения и губи право по-късно да претендира, че стоката е доставена с липси или повреди.

35. Клиентът има право да направи рекламация, ако доставената стока не съответства на поръчаната и не отговаря на описанието в онлайн магазина.

36. Ако доставената стока не отговаря и е различна по вид от поръчаната, в срок от 14 работни дни от получаване на рекламацията Търговецът ще я замени с такава, която да отговаря на направената от Клиента поръчка.

37. При рекламация Клиентът трябва да посочи предмета на рекламацията и свой адрес и телефон за контакт. При подаване на рекламация Клиентът връща за своя сметка рекламираната стока и прилага документите, на които се основава претенцията - документ за плащане и документи, установяващи несъответствието на стоката с поръчаната. Рекламации за липси и несъответствия могат да бъдат предявени само писмено на мейла. Рекламации за липси и други явни недостатъци, включително повреди при транспортиране или доставка не се приемат, ако не са направени в момента на доставката.

38. Стоките, за които Търговецът е приел рекламацията на Клиента, следва да се върнат за сметка на Клиента до адреса на Търговеца:  

гр. Враца, Промишлена Зона Запад, фирма „Булпласт-М“ ЕООД.

Стоката се изпраща в оригинална производствена опаковка. Рискът от повреда по време на транспорт до адреса на Търговеца е за сметка на Клиента.

39. Търговецът няма да приеме рекламацията и не дължи замяна или обезщетение, ако Стоката не бъде върната във вид, описан в настоящите Общи условия и ако не бъдат предадени предвидените документи.

40. Срокът за отказ от получена вече стока е 14 дни от датата на получаване. За да спази срока за отказ, Клиентът трябва да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на този срок, да уведоми Търговеца за своя електронен адрес, имена, телефонен номер, както и за решението да се откажете с писмено заявление по електронна поща.

41. В случай на упражняване право на отказ, Търговецът ще възстанови плащанията, които е получил от Клиента за закупената Стока, като Клиентът трябва да поеме разходите за връщане на Стоките.

42. При връщане на Стоки по куриер, цената на доставката е съгласно тарифата на куриера. Клиентът трябва да върне стоките до фирма Булпласт-М ЕООД, не по-късно от 14 дни от деня, в който е информирал за отказа си. Клиентът се задължава да върне стоката във вид, в който я е получил, без да е разопакована, без да е нарушена целостта и без липсващи елементи от съдържанието.

43. Клиентът носи отговорност за поверителността на неговите данни за достъп до Сайта (потребителско име и парола) и поема пълна отговорност за дейности/действия, извършени през неговия профил.

44. Клиентът има право да подаде жалба до Търговеца в електронна форма чрез формуляра за контакт или на адрес: гр. Враца, Промишлена Зона Запад, office@bulplast-m.bg

45. Жалба се подава в срок най-късно до 30 дни след настъпване на основанието й. Търговецът има право да откаже да разгледа оплаквания, подадени след изтичането на този срок или неотговарящи на горепосочените изисквания.

46. Съдържанието на онлайн магазина, включително всички публикувани текстове, изображения, снимки, видео материали, статии, програмен код, са със запазени авторски права. Те принадлежат на Търговеца и са под защитата на Закона за авторското право.

47. Търговската марка на фирма Булпласт-М ЕООД, използванa в сайта и онлайн магазина, както и домейните с това наименование са собственост на Търговеца. Използването на такава търговска марка, домейн или име, пряко или косвено, без писмено разрешение от Търговеца е забранено и се наказва според закона.

48. Търговецът има право да прави изменения и подобрения на Сайта и онлайн магазина, на формата и съдържанието на предоставяните услуги и условия, временно да преустанови предлаганите услуги, ако е необходимо за тяхното актуализиране.

49. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

50. Спорове, възникнали между Търговеца и Клиента ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете могат да бъдат решавани от органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в Сайта на Комисията за защита на потребителите и в платформата за онлайн решаване на спорове ОРС.